Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte, Makoto no Daiwa no Miyo ga Nari natta

Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte, Makoto no Daiwa no Miyo ga Nari natta