BlastOff - CBD AND GOD - Blessing or Blasphemy?

BlastOff - CBD AND GOD - Blessing or Blasphemy?