25 Collage elettronico - Mario Salis

25 Collage elettronico - Mario Salis