[036] IoT, AI, Analityka i Azure - Estera Kot

[036] IoT, AI, Analityka i Azure - Estera Kot