BONUS LETTER TO BENNY- IT'S OK TO TALK TO PEOPLE

BONUS LETTER TO BENNY- IT'S OK TO TALK TO PEOPLE