#305: Python community at Python Discord

#305: Python community at Python Discord