#067 Bohemian Rhapsody (no spoiler)

#067 Bohemian Rhapsody (no spoiler)