ஈஸ்டர் சிறப்பாக்கம் - உங்களிடம் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உண்டு | உயிர்த்தெழுந்த திருநாள் | You Have RESURRECTION POWER | John Giftah

ஈஸ்டர் சிறப்பாக்கம் - உங்களிடம் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உண்டு | உயிர்த்தெழுந்த திருநாள் | You Have RESURRECTION POWER | John Giftah