US raid kills ISIS leader Abu Bakar al-Baghdadi

US raid kills ISIS leader Abu Bakar al-Baghdadi