Senate to vote on 2 bills Thursday to open government

Senate to vote on 2 bills Thursday to open government