"GIF", or "JIF"? (Tomato, Tomahto...)

"GIF", or "JIF"?  (Tomato, Tomahto...)